1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad töövõtu üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) määravad kindlaks Töövõtja ja Tellija õigused, kohustused ja vastutuse seoses Töövõtja poolt teostavate Tööde ja teenuste osutamisel (edaspidi ühiselt Töö). Tellijat ja Töövõtjat nimetatakse edaspidi ka kui Pool või ühiselt Pooled.
1.2. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Poolte vahel sõlmitud ja sõlmitava(te)le
töövõtulepingu(te)le (edaspidi Leping). Üldtingimuste tähenduses on Lepinguteks nii Poolte vahelised kahe- või mitmepoolselt allkirjastatud lepingud kui ka ühepoolsete tahteavalduste (tellimused, pakkumused, nõustumused, kinnitused jms) vahetamise teel sõlmitud Lepingud. Käesolevad Üldtingimused on Poolte vahel sõlmitud ja sõlmitava(te) Lepingu(te) lahutamatuks osaks. Üldtingimuste ja Lepingu(te) vastuolu korral lähtutakse Lepingu(te)s kokkulepitud tingimustest.
1.3. Väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust tegutsevale füüsilisest isikust Tellijale (edaspidi Tarbija) kehtivad käesolevad Üldtingimused niivõrd, kuivõrd Üldtingimuste sätted ei lähe vastuollu Eesti Vabariigi õigusaktides sisalduva tarbijaregulatsiooni imperatiivsete normidega.
1.4 Tellija on päringu saatmisel nõustunud üldtingimustega;

2. TÖÖ TELLIMINE
2.1. Kui Pooled ei sõlmi Töö tellimiseks kahe- või mitmepoolset Poolte poolt allkirjastatavat Lepingut, toimub konkreetse Töö tellimisele suunatud Lepingu sõlmimine käesolevas Üldtingimuste 2. peatükis sätestatud viisil.
2.2. Töö tellimiseks esitab Tellija Töövõtjale tellimuse. Töövõtja esitab/edastab Tellija tellimusele hinnapakkumise (edaspidi Hinnapakkumine), milles fikseeritakse mh Lepingulise Töö võimalikult täpne kirjeldus ja maht, Töö üleandmise aeg ja koht, Töö eeldatav hind ja maksetingimused, Poolte kontaktandmed ning hinnapakkumise nõustumise andmise/aktseptimise tähtaeg.
2.3.Tellija poolt Hinnapakkumisele nõustumise andmisega/aktseptimisega Hinnapakkumises toodud tähtaja jooksul loetakse Leping Poolte vahel sõlmituks. Hinnapakkumine ja Üldtingimused on Lepingu lahutamatuks osaks.
2.4. Pooled on kohustatud teineteist viivitamatult teavitama asjaolude ilmnemisest, mis toovad või võivad kaasa tuua Lepingu täitmise võimatuse kokkulepitud tingimustel või tähtaja jooksul.
2.5. Tellija on kohustatud Töövõtjat teavitama võimalikest Töövõtjast mittetulenevatest tööseisakutest ette vähemalt 48(nelikümmend kaheksa) tundi enne tööseisaku algust.
2.6. Tellija vastutab Töövõtjale esitatud teabe õigsuse ja ammendatavuse eest, samuti Töövõtjale antud juhiste õigsuse eest.
2.7. Töövõtja töövõttu ei kuulu korteriühistu omandis või muus kaasomandis olevate toru- ja elektritööde ning muude toimingute teostamine.
2.8. Tellija vastutab korteriühistu teavitamise ja tööde kooskõlastamise eest, muuhulgas vastutab korteriühistu omandis või muus kaasomandis olevate toru- ja elektritööde teostamise organiseerimise ning ajastamise eest.
2.9. Pooled võivad kokku leppida, et Töövõtja vastutab sisseostetavate toru-, elektritööde või muude teenuste organiseerimise ja teostamise eest. Sellisel juhul lisandub teenuse hinnale Töövõtja 10-protsendiline haldustasu, kuid mitte vähem kui 50.- + KM.
2.9.1 Pisitööde tunnihinna arvestuse sisse kuulub ka materjalide tarne meistri poolt.
2.30 Pisitööde, st tööde mille kohta ei ole esitatu eraldi hinnapakkumist, ühe töötunni hind on 50€/h + km ühe meistri kohta;
2.31 Miinimumarve pisitööde eest on 94€ koos km-ga. See sisaldab ühe meistri väljakutsetasu ja kuni ühte tundi tööd;
2.32 Tööde kiirema teostamise huvide on Töövõtjal õigus saata töid teostama lisaks inimesi arvestusega, et kliendi jaoks eeldatav hind jääb kogusummana samaks või väheneb. Näiteks mööblipaigalduse juures appi kruvima või boileri paigalduse juurde füüsiliselt appi tõstma ja toestama.
2.33 Tellija kohustub Töövõtjale maksma tasu tehtud Tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel ühe tööpäeva jooksul (juhul kui muud kokkulepet pole);
2.34 Tellija kohustub Töövõtjale hüvitama kõik Töö teostamisega kaasnevad lisakulutused (materjalid)

3. MATERJALID
3.1. Töö tegemiseks vajalikud materjalid (edaspidi Materjalid) ostab ja tarnib Tellija, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.
3.2. Pooled võivad kokku leppida, et Materjalid ostab ja tarnib Töövõtja vastavalt Tellija soovidele ja juhistele. Sellisel juhul sisaldab Hinnapakkumine mh. ka Materjalide eeldatavat hinda.
3.3 Pooled võivad kokku leppida, et Hinnapakkumises mittesisalduvad Materjalid ostab ja tarnib Töövõtja vastavalt Tellija soovidele ja juhistele. Sellisel juhul lisandub materjalide hinnale Töövõtja 10-protsendiline haldustasu, kuid mitte vähem kui 50.- + KM.
3.4. Kui Materjali tegelik hind osutub Hinnapakkumises toodud eelduslikust hinnast
kõrgemaks või madalamaks, siis kuulub tasumisele Materjali tegelik hind. Kui Materjali tegelik hind on Hinnapakkumises toodud hinnast oluliselt kõrgem (s.o. rohkem kui 10%), siis teavitab Töövõtja Tellijat sellisest kõrgemast hinnast enne ostu sooritamist suuliselt ja/või e-kirja teel. Kui Tellija ei ole kõrgema hinnaga nõus, siis lepivad Pooled kokku Materjali asendamises. Muus osas kohaldatakse Materjalide eest tasumisele ja üleandmisele Töö kohta sätestatut (Üldtingimuste punktid 5 ja 6).
3.5. Materjali omandiõigus läheb Tellijale üle ostuhinna täieliku tasumisega (omandireservatsioon).
4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Töövõtja kohustub:
4.1.1. teostama Töö vastavalt Lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja Tellija juhistele, selliselt et Töö kvaliteet vastaks vähemalt ehitusstandardites määratletud keskmisele kvaliteedile;
4.1.2. järgima Töö teostamisel ja korraldamisel Tellija mõistlikke huve ja eesmärke ning kõiki Tellija poolt antud seaduslikke juhiseid;
4.1.3. viivitamata pöörduma Tellija poole juhiste saamiseks, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
4.1.4. teavitama Tellijat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Töö teostamist või Töövõtjapoolsete muude Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Tellijal mõistlik huvi;
4.1.5. hankima kõik Töö teostamiseks vajalikud materjalid, kui materjalide hankimine kuulub Töövõtja töövõttu;
4.1.6. ilma eraldi kokkuleppeta teostama ka sellised tööd ja toimingud, mis ei ole Lepingus ega selle lisades selgesõnaliselt ette nähtud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu kohaseks täitmiseks ja eesmärgi saavutamiseks ning mis olemuslikult kuuluvad Töö hulka;
4.1.7. tagama Töö käigus valmivate dokumentide vastavuse kehtivatele õigusaktidele ja Lepingule;
4.1.8. leidma Töö teostamiseks vajalikud alltöövõtjad. Töövõtja kohustub nõudma oma allöövõtjatelt teostatava Töö kvaliteedi vastavust Lepingu tingimustele, samuti kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamist. Töövõtja vastutab Töö teostamisel kasutatavate alltöövõtjate tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

4.2. Töövõtjal on õigus:
4.2.1. nõuda Tellijalt juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
4.2.2. nõuda Tellijalt ehitustööde kooskõlastamist majahalduri ja korteriühistuga, kui see on tööde jätkamiseks vajalik;
4.2.3. nõuda Tellijalt täiendavat tasu Töö teostamise eest väljaspool tavapärast tööaega (tavapäraseks tööajaks loetakse E-R 08.00-17.00), kui Töö sellisel ajal teostamine on tingitud Töövõtjast sõltumatutest asjaoludest;
4.2.4. peatada Töö teostamine, kui Töövõtja on nõudnud Tellijalt juhiseid ja Tellija ei ole mõjuva põhjuseta neid mõistliku aja jooksul andnud, sh lugeda see etteteatamata tööseisakuks. Pooled loevad mõistlikuks ajaks maksimaalselt 3 kalendirpäeva;
4.2.5. esitada arveid Tööde vältel teostatud Tööde mahus;
4.2.6. esitada arveid ja saada Tasu lisatööde või suurenenud Tööde või materjalide mahu eest;
4.2.7. esitada arve ja saada kompensatsiooni Töövõtjast mittetuleneva etteteatamata tööseisaku eest;
4.2.8. saada Töö teostamise eest Tasu vastavalt Lepingule;
4.2.9. peatada Lepingu täitmine või Leping üles öelda ning nõuda Lepingu täitmiseks selleks ajaks kantud ja dokumentaalselt tõestatud põhjendatud kulude tasumist, tingimusel, et Tellijat on peatamise ja/või ülesütlemise alusest eelnevalt teavitatud kui:
4.2.9.1. ilmnevad Töövõtjast sõltumatud asjaolud, mille tulemusel Tööde maht muutub märkimisväärselt ning Töövõtjal ei ole mõistlikult võimalik Töid kokkulepitud hinnangulise kestuse jooksul (kokkulepitud tähtajaks) ja Tasu eest teostada;
4.2.9.2. Tellija on viivitanud Lepingujärgsete maksete tasumistega rohkem kui 5 kalendripäeva arvel märgitud tähtpäevast. Tasumisega viivitamise eest nõutavaid viiviseid ega võimalikke kahjuhüvitisi ei arvata Lepingu hinna hulka;
4.2.9.3. Tellija on viivitanud muude rahaliste kohustuste täitmisega enam kui 5 tööpäeva.

4.3. Tellija kohustub:
4.3.1. andma Töövõtjale viivitamata juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
4.3.2. andma viivitamata Töövõtjale üle kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed;
4.3.3. hankima ja andma Töövõtjale üle kõik Töö teostamiseks vajalikud materjalid, kui materjalide hankimine kuulub Tellija töövõttu;
4.3.3.1. Tellija kohustub valitud materjalid kooskõlastama Töövõtjaga;
4.3.3.2. Tellija kohustub täitma Töövõtja edastatud ,,viimistlustabelit“;
4.3.3.3. Kui Tellija poolt hangitavad materjalid ei ole paigaldamiseks või kasutamiseks töömaal (Töö teostamise kohal) hiljemalt Töö viimaseks nädalaks, siis nende paigaldamata jätmist ei loeta vaegtööks;
4.3.3.4. Kui Tellija on võtnud kohustuse hankida materjali, millest sõltub kogu edasine töö (näiteks – hüdroisolatsioon, mikrotsement, põrandakate, seinavärv, pahtel vmt), siis peab materjal objektil olema hiljemalt üks (1) tööpäev enne nimetatud materjali kasutust;
4.3.3.5. Tellija poolt hangitavate materjalide hilinemise korral pakub Töövõtja Tellijale alternatiivi materjali asendamiseks ja Tellija kohustub materjalikulu kompenseerima või pakub Töövõtja hilinenud materjalide paigaldamist Tellijale peale Lepingu tähtaja lõppu vastavalt kehtivale hinnakirjale (tunnihind) ning töögraafiku vabade aegade olemasolule;
4.3.4. Töö valmimisel Töö üle vaatama ja vastu võtma või vastuvõtmisest keelduma 7(seitsme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Töövõtja on Tellijat Töö valmimisest teavitanud;
4.3.5. maksma Töövõtjale valminud Töö eest tasu vastavalt Lepingule ja tekkinud lisakuludele (tööaeg ja materjalid);
4.3.6. teavitama Töövõtjat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Tellijapoolsete Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Töövõtjal mõistlik huvi;
4.3.7. Töös puuduse avastamisel teavitama Töövõtjat avastatud puudusest 7(seitsme) kalendripäeva aja jooksul pärast puuduse avastamist;
4.3.8. Töös avastatud puudusest teavitamisel kirjeldama avastatud puudust võimalikult täpselt.

4.4. Tellijal on õigus:
4.4.1. igal ajal tutvuda Töö käiguga, välja arvatud juhul, kui see segaks oluliselt Töö teostamist;
4.4.2. töös esinevate puuduste korral nõuda Töö vastavusse viimist Lepingutingimustega;
4.4.3. kõrvaldada Töös esinev puudus ise või lasta see kõrvaldada kolmandal isikul juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda Töös esinevat puudust mõistliku aja jooksul pärast Tellijapoolset puudusest teavitamist;
4.4.4. nõuda Töövõtjalt Töö puuduse kõrvaldamisega seotud kulutuste hüvitamist;
4.4.5. jätta Töö vastu võtmata, kui Töös esineb puudusi, välja arvatud pisipuudused, mis ei takista Töö tulemuse kasutamist;
4.4.6. keelduda Töö eest tasumast kui Töö ei vasta Lepingutingimustele, muuhulgas kui Lepingutingimustele ei vasta Töö juurde kuuluvad dokumendid või sellised dokumendid on Tellijale üle andmata;
4.4.7. Leping üles öelda vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule.
4.5. Pooltel on õigus kahepoolsel kokkuleppel leping igal ajal lõpetada.
4.6. Pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu sisu kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta ega muud Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud teavet (sh. teise Poole asjaajamist ja majandustegevust puudutavat teavet), mida võib mõistlikult ja arvestades Poolte äritegevuses väljakujunenud tavasid ja praktikat pidada konfidentsiaalseks teabeks.

5. TASU
5.1. Tellija kohustub Töövõtjale maksma tasu (edaspidi Tasu) tehtud Tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel ja arve(te)l märgitud tähtpäevaks.
Tasu aluseks on Hinnapakkumises toodud Tööde eelduslik maksumus võttes arvesse käesolevates Üldtingimustes toodut ja/või Töövõtja kehtiv hinnakiri, mis on saadaval Töövõtja kodulehel https://remondifirma.ee/ (edaspidi Hinnakiri). Töövõtjast mittetulenevad tööseisakud, millest ei ole Töövõtjat Üldtingimuste punkti 2.4 kohaselt teavitatud, kuuluvad tasustamisele Hinnakirjas toodud tunnihinna alusel. Klient kohustub maksma kinni tühja väljasõidu kulud, minimaalselt ühe töötunni ulatuses, vastavalt kehtivale hinnakirjale.
5.2. Juhul, kui Töövõtja poolt osutatava Töö maht suureneb Töövõtjast mittesõltuvatel asjaoludel või Töö käigus ilmnenud täiendavate asjaolude tõttu, siis lepivad Pooled kirjalikult kokku Tasu suurendamises vastavalt Hinnakirjale. Tulenevalt Töö iseloomust ja tavapärasest praktikast, võivad sellised kokkulepped olla ka suulised. Kui Tasu ei suurendata rohkem kui 10% (kümme protsenti) Töö Hinnapakkumises toodud eelduslikust kogumaksumusest, siis eeldatakse, et Pooled on kokku leppinud Tasu suurendamises.
5.3. Tellija kohustub Töövõtjale hüvitama kõik Töö teostamisega kaasnevad lisakulutused, milles Pooled ei ole Hinnapakkumises kokku leppinud. Lisakulutuste osas esitab Töövõtja Tellijale eraldi arve(d). Töövõtja on kohustatud kõik lisakulutused eelnevalt kooskõlastama Tellijaga. Tulenevalt Töö iseloomust ja tavapärasest praktikast, võivad sellised kokkulepped olla ka suulised.
5.4.Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus, tasub Tellija Töövõtjale ettemaksu hiljemalt Tööde kokkulepitud alguskuupäevaks.
Kui Tellija on tasunud Töövõtjale ettemaksu, on see käsitletav käsirahana. Juhul, kui Tellija loobub Lepingu alusel tehtavatest Töödest Töövõtjast mittetulenevate asjaolude tõttu, jääb ettemaks (s.o. käsiraha) Töövõtjale.
5.5. Kui Tellija ütleb Poolte vahel sõlmitud Lepingu üles vähem kui viis (5) kalendripäeva enne kokkulepitud Tööde alustamise kuupäeva, ei kuulu Tellija poolt tasutud 20% ettemaksust tagastamisele.
5.6. Töövõtja esitab Tellijale tehtud Tööde teostamise eest arve ühe (1) tööpäeva jooksul peale Tellija poolt Töö vastuvõtmist. Kui Pooled on kokku leppinud, et Töö antakse üle osade kaupa, siis esitab Töövõtja üleantud Tööde kohta koostatud arve ühe (1) tööpäeva jooksul pärast vastava Töö osa vastuvõtmist Tellija poolt.
5.7. Tellija poolt tasutud arved loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Töövõtja arveldusarvele.
5.8. Vaegtööde proportsionaalne maksumus arvestatakse lõpparvest maha ja see kuulub tasumisele peale vaegtööde teostamist.
5.9. Pooled võivad kokku leppida, et Töövõtja teostab lisaks Lepingulistele Töödele ka täiendavaid lisatöid. Lisatööde tellimise kohta sõlmivad Pooled Lepingu lisa, milles lepitakse kokku vähemalt lisatööde kirjeldus, hind ja teostamise tähtaeg. Lisatööde hinna kokkuleppimisel lähtuvad Pooled mõistlikkuse põhimõttest. Töövõtjal on õigus lisatööde eest tasu saada üksnes juhul, kui lisatööde teostamine on Poolte vahel eelnevalt kokku lepitud.
5.10. Tunnihinnaga teostatavate tööde puhul algab aja mõõtmine meistri saabumisel objektile ja lõppeb tööde faktilise valmimisega. Tunniga arvestatakse kõike, mida Tellija hüvanguks tehakse, sh poes käimine, lisamaterjalide tarne objektile jne. Samuti on töövõtjal vajadusel õigus, eeldusel et töö tervikuna valmib selletõttu väiksema kuluga, kaasata tööde teostamiseks ka lisatööjõudu. Sellisel juhul korrutatakse tunnihind inimeste arvuga.

6. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
6.1. Töö antakse üle tööde üleandmise-vastuvõtmise akti alusel, kus fikseeritakse puudused/vaegtööd ja nende kõrvaldamise tähtaeg. Töö üleandmiseks ja vastuvõtmiseks allkirjastavad Pooled üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi Akt). Pooled lepivad kokku, et Akt tuleb allkirjastada objektil koheselt tööde üleandmise lõppedes.
6.2. Kui Töö üleandmisel avastatakse Töös puudusi (st. Töö ei vasta Lepingutingimustele), siis fikseeritakse/märgitakse need Aktis. Juhul, kui Tellija ei vaata Töö vastuvõtmisel Tööd üle piisava põhjalikkusega ning ei märgi Akti puudusi, kaotab Tellija õiguse hiljem tugineda Töö võimalikele puudustele, v.a juhul, kui tegemist on varjatud puudustega, mis ilmnevad või avalduvad alles hiljem.
6.3. Töö loetakse Töövõtja poolt üleantuks ja Tellija poolt vastuvõetuks Akti allkirjastamisega. Pooled on kokku leppinud, et olenemata Akti allkirjastamisest loetakse Töö Tellija poolt vastuvõetuks ka juhul, kui Töö tulemusena valminud ese on Tellijale faktiliselt üle antud ja Tellija on asunud seda kasutama. Samuti loetakse Töö Tellija poolt vastuvõetuks, kui Tellija alusetult ei võta valminud Töid vastu talle selleks Töövõtja poolt antud 7(seitsme) kalendripäeva jooksul. Puuduste olemasolu ja nende Aktis fikseerimine/märkimine ei vabasta Tellijat Tööde vastuvõtmisest. Pooled võivad kokku leppida, et puuduste maksumus (kõrvaldamise kulu) kuulub tasumisele pärast puuduste kõrvaldamist Töövõtja poolt.
6.4. Akti allkirjastamisega kinnitab Töövõtja, et töödel ei ole teadlikult varjatud puuduseid. Akti allkirjastamisega nõustub Tellija teostatud tööde ja nende kvaliteediga ning kinnitab, et tal ei ole töö osas rohkem kaebusi, v.a. aktis kirjeldatud puudused/vaegtööd.
6.5. Akti lisana vormistatakse kokkuleppel Tellijaga garantiiperiood, mis vastab kehtivale Võlaõigusseadusele.
6.6. Töövõtja kohustub koos Tööga Tellijale üle andma kõik Töö juurde kuuluvad dokumendid.
6.7. Töövõtja kannab juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni Töö Tellija poolt vastuvõtmiseni või vastuvõetuks lugemiseni.
6.8. Kui Pooled jäävad Töö Lepingutingimustele vastavuse osas eriarvamusele, tellitakse puuduste ulatuse ning põhjuste hindamiseks sõltumatu ekspertiis. Kui ekspertiis ei avasta Töö Lepingutingimustele mittevastavust, tasub ekspertiisikulud Tellija. Muudel juhtudel kannab ekspertiisikulud Pool, kes ekspertiisi tulemuste kohaselt puuduste eest vastutab. Kui puuduste eest vastutavad mõlemad Pooled, kantakse ekspertiisikulud võrdselt.

7. POOLTE VASTUTUS
7.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Üldtingimustega ja Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud ulatuses ja korras.
7.2. Lepingus sätestatud maksetähtaegade rikkumise korral on Töövõtjal õigus nõuda juriidilisest isikust Tellijalt viivist 0,1%(null koma üks) tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest ja Tarbijalt 0,065%(null koma null kuuskümmend viis) tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.
7.3. Töövõtja ei vastuta Lepinguga ettenähtud tähtaegade ületamise eest, kui selline viivitus oli põhjustatud Tellija või mõne teise töövõtja poolt mõne oma Lepingust tuleneva kohustuse vm töö, mis pidi olema täidetud enne Töövõtja vastavat kohustust või oli selle täitmise eelduseks, täitmata jätmine või sellega viivitamine. Töövõtja ei vastuta Materjali ja Materjalist tingitud puuduste eest.
7.4. Töövõtja ei vastuta teiste töövõtjate või osapoolte tegevusest või
tegevusetusest tekkivate tööseisakute eest, mis põhjustavad objekti lõpptähtaja (Töö teostamise tähtaja) edasilükkumise. Töövõtja ei vastuta materjalide tarnimisest tekkinud tööseisakute eest, mis võivad põhjustada Lepingu tähtaja edasilükkumise.
7.5. Ühelgi juhul ei vastuta Töövõtja Tellija ees saamata jäänud tulu eest. Töövõtja
maksimaalne koguvastutus Lepingust tulenevalt või sellega seoses on igal juhul piiratud Tellija poolt Töövõtjale makstud Tasu suurusega.
8. GARANTII
8.1. Käesolevas peatükis on sätestatud töövõtugaranti üldtingimused (edaspidi Garantiitingimused), mis kohalduvad Töövõtja poolt tehtavatele Töödele käesolevas peatükis sätestatud tingimustel ja juhul.
8.2. Garantii andmisega luuakse Tellijale Töö puuduste ilmnemise korral seaduses sätestatust soodsam seisund. Töövõtja ei ole kohustatud igale tema poolt tehtud Tööle garantiid andma. Juhul, kui Tööle Garantiitingimustes sätestatud garantii ei laiene, on Tellijal õigus kasutada puuduste ilmnemisel seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid (sh nõuda puuduste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist) käesolevates Üldtingimustes toodud piirangutega.
8.3. Garantiitingimused kehtivad üksnes juhul, kui konkreetse Töö tellimiseks sõlmitavas Lepingus on Töövõtja kui garantii andja andnud garantiilubaduse ja/või on tehtud viide Garantiitingimuste kohaldumisele ja/või Töövõtja on Tööga kaasa andnud garantiilehe, millel sisaldub viide Lepingu kuupäevale ja Töö nimetusele.
8.4. Garantiitähtajaks on üldjuhul 3-12(kolm kuni kaksteist) kuud alates Töö Tellija poolt vastuvõtmise või vastuvõetuks lugemise kuupäevast. Töö parandamise korral garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.
8.5. Töövõtja garanteerib, et Töö vastab Lepingutingimustele.
8.6. Garantii ei hõlma Tööl tekkinud puudusi, mis on tekkinud pärast Töö üleandmist või on põhjustatud:
8.6.1. Töö tulemuse ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest;
8.6.2. Tellija süülisest tegevusest või tegevusetusest;
8.6.3. Tööd on muudetud või parandatud ilma Töövõtja kirjaliku nõusolekuta.
8.7. Garantiijuhtumist (st garantii alla kuuluvast Töö puudusest) tuleb Töövõtjale teatada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2(kahe) nädala jooksul puudusest teada saamisest või teada saama pidamisest.
8.8. Garantii alla kuuluva puuduse kõrvaldamise kohustub Töövõtja korraldama tasuta mõistliku aja jooksul, üldjuhul mitte hiljem kui 1(ühe) kuu jooksul puudusest teavitamisest.
8.9. Tellijal on õigus kasutada puuduste ilmnemisel ka seadusest tulenevaid
õiguskaitsevahendeid käesolevates Üldtingimustes toodud piirangutega.
8.10. Kui Pooled jäävad eriarvamusele Töö puudusele garantii laienemise osas, tellitakse sõltumatu ekspertiis Üldtingimuste punktis 6.8 sätestatud tingimustel.
8.11. Kui Tellijaks on Tarbija, kuuluvad Garantiitingimused kohaldamisele niivõrd, kuivõrd need ei kitsenda Tarbija õigusi võrreldes võlaõigusseaduse tarbijagarantii sätetega.

9. VÄÄRAMATU JÕUD
9.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ning mille saabumist nad Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (edaspidi Vääramatu jõud). Vääramatu jõu asjaoludeks on muuhulgas tulekahju, sõda, streik, tööseisak, mäss, mobilisatsioon, loodusõnnetused, energiavarustuse piirangud, transporditakistused, põhi- või abitoodete tarnete katkemine Töövõtjast mitteolenevatel põhjustel jne.
Pooled lepivad kokku, et ei loe vääramatuks jõuks Poole majandusliku olukorra muutust, halbasid ilmastikuolusid, hinnatõusu, puhkust, pankroti ega ka pankrotihoiatust või hagi tagamist. Vääramatu jõu mõiste sisustamisel lähtuvad Pooled Võlaõigusseaduses sätestatust.
9.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida. Vääramatu jõu asjaolu olemasolu peab olema tõendatav ja Pooled on kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuste rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist.
9.3. Vääramatu jõu esinemisel lepivad Pooled kokku Töö teostamise tähtaegade muutmises nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Kui Vääramatu jõu asjaolude tõttu on Poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 3 (kolm) kalendrikuud järjest, võivad Pooled Lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Sellisel juhul ei ole Pool, kelle kohustuste täitmine oli takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, kohustatud maksma teisele Poolele kahjuhüvitist kohustuste mittetäitmise eest.

10. TEADETE EDASTAMINE
10.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele Poolele edastatavad teated olema edastatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-posti teel), kui Üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti.
10.2. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele Poolele Lepingus märgitud
kontaktandmetel. E-postiaadressi või postiaadressi muutusest on Pool kohustatud
koheselt informeerima teist Poolt.
10.3. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade loetakse Poole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval. Kirjalik teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on üleantud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Juhul, kui Pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest teist Poolt kirjalikult informeerinud, loetakse teade Poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud/postitatud Lepingus märgitud aadressile.

11. LÕPPSÄTTED
11.1. Üldtingimustele ja Lepingule, samuti Lepingust tulenevatele õigussuhetele,
kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, sõltumata Tellija asukoha riigist.
11.2. Üldtingimuste ja Lepingu(te)ga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, pöörduvad Pooled vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.
11.3.Juhul, kui kohus tuvastab, et Üldtingimuste või Lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eesti Vabariigis kehtivate õigusakti(de)ga, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Üldtingimuste ja Lepingu teised sätted on kehtivad ning tühist sätet muudetakse nii, et see kannaks algse kavatsustega võimalikult sarnast eesmärki viisil, mis on kehtiv ja jõustatav.