1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad töövõtu üldtingimused (edaspidi „Üldtingimused“) on dokument, mis määrab kindlaks Töövõtja ja Tellija õigused, kohustused ja vastutuse seoses Töövõtja poolt remondi- ja sellega kaasnevate teenuste osutamisel (edaspidi „Töö“). Tellijat ja Töövõtjat nimetatakse edaspidi ka kui Pool või Pooled.
1.2. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Poolte vahel sõlmitud ja sõlmitava(te)le töövõtulepingu(te)le (edaspidi „Leping(ud)“). Üldtingimuste tähenduses on Lepinguteks nii Poolte vahelised kahe- või mitmepoolselt allkirjastatud lepingud kui ka ühepoolsete tahteavalduste (tellimused, pakkumused, nõustumused, kinnitused jms) vahetamise teel sõlmitud lepingud. Käesolevad Üldtingimused on Poolte vahel sõlmitud ja sõlmitava(te) Lepingu(te) lahutamatuks osaks. Üldtingimuste ja Lepingu(te) vastuolu korral lähtutakse Lepingu(te)s kokkulepitud tingimustest.
1.3. Väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust tegutsevale füüsilisest isikust Tellijale (edaspidi „Tarbija“) kehtivad käesolevad Üldtingimused niivõrd, kuivõrd Üldtingimuste sätted ei lähe vastuollu Eesti Vabariigi õigusaktides sisalduva tarbijaregulatsiooni imperatiivsete normidega.

2. TÖÖ TELLIMINE
2.1. Kui Pooled ei sõlmi Töö tellimiseks kahe- või mitmepoolset Poolte poolt allkirjastatavat Lepingut, toimub konkreetse Töö tellimisele suunatud Lepingu sõlmimine käesolevas Üldtingimuste 2. peatükis sätestatud viisil.
2.2. Töö tellimiseks esitab Tellija Töövõtjale tellimuse. Töövõtja teeb tellimusele hinnapakkumise (edaspidi „Hinnapakkumine“), milles fikseeritakse mh. (i) Töö võimalikult täpne kirjeldus ja maht, Töö üleandmise aeg ja koht, Töö eeldatav hind ja maksetingimused, Poolte kontaktandmed ning hinnapakkumise aktseptimise tähtaeg.
2.3. Hinnapakkumisele nõustumise andmisega (kinnitamisega) Tellija poolt Hinnapakkumises toodud tähtaja jooksul loetakse Leping Poolte vahel sõlmituks. Hinnapakkumine on Lepingu osaks.
2.4. Pooled on kohustatud teineteist viivitamatult teavitama asjaolude ilmnemisest, mis toovad või võivad kaasa tuua Lepingu täitmise võimatuse kokkulepitud tingimustel või tähtaja jooksul. Võimalikest Töövõtjast mittetulenevatest tööseisakutest tuleb Töövõtjat teavitada ette vähemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne tööseisaku algust.
2.5. Tellija vastutab Töövõtjale esitatud teabe õigsuse ja ammendatavuse eest, samuti Töövõtjale antud juhiste õigsuse eest.
2.6. Töövõtja töövõttu ei kuulu korteriühistu omandis või muus kaasomandis olevate toru-, elektritööde ja muude toimingute teostamine.
2.7. Tellija vastutab korteriühistu teavitamise ja tööde kooskõlastamise eest, muuhulgas vastutab korteriühistu omandis või muus kaasomandis olevate toru- ja elektritööde teostamise organiseerimise ning ajastamise eest.
2.8. Remondikompanii OÜ ei vastuta teiste töövõtjate või osapoolte tegevusest või tegevusetusest tekkivate tööseisakute ja/või objekti lõpptähtaja edasilükkamise eest.
2.9 Pooled võivad kokku leppida, et Remondikompanii OÜ vastutab sisseostetavate toru-, elektritööde või muude teenuste organiseerimise ja teostamise eest. Sellisel juhul lisandub teenuse hinnale Remondikompanii OÜ 10-protsendiline haldustasu, kuid mitte vähem kui 41.67 eurot + KM.

3. MATERJALID
3.1. Töö tegemiseks vajalikud materjalid (edaspidi „Materjalid“) ostab ja tarnib Tellija, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.
3.2. Pooled võivad kokku leppida, et Materjalid ostab ja tarnib Töövõtja vastavalt Tellija soovidele ja juhistele. Sellisel juhul sisaldab Hinnapakkumine mh. ka Materjalide eeldatavat hinda.
3.3. Pooled võivad kokku leppida, et Hinnapakkumises mitte sisalduvad Materjalid ostab ja tarnib Töövõtja vastavalt Tellija soovidele ja juhistele. Sellisel juhul lisandub materjalide hinnale Remondikompanii OÜ 10-protsendiline haldustasu, kuid mitte vähem kui 20.84 eurot + KM.
3.4. Kui Materjali tegelik hind osutub Hinnapakkumises toodud eelduslikust hinnast kõrgemaks või madalamaks, siis kuulub tasumisele Materjali tegelik hind. Kui Materjali tegelik hind on Hinnapakkumises toodud hinnast oluliselt kõrgem (s.o. rohkem kui 10%), siis teavitab Töövõtja Tellijat sellisest kõrgemast hinnast enne ostu sooritamist suuliselt või e-kirja teel. Kui Tellija ei ole kõrgema hinnaga nõus, siis lepivad Pooled kokku Materjali asendamises. Muus osas kohaldatakse Materjalide eest tasumisele ja üleandmisele Töö kohta sätestatut (Üldtingimuste punktid 4 ja 5).
3.5. Materjali omandiõigus läheb Tellijale üle ostuhinna täieliku tasumisega (omandireservatsioon).

4. TASU
4.1. Tellija kohustub Töövõtjale maksma tasu (edaspidi „Tasu“) Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel vastavalt Lepingus ja Üldtingimustes kokkulepitule. Tasu aluseks on Hinnapakkumises toodud Tööde eelduslik maksumus võttes arvesse käesolevates Üldtingimustes toodut ja/või Töövõtja kehtiv hinnakiri, mis on saadaval Töövõtja kodulehel https://remondifirma.ee/ (edaspidi „Hinnakiri“). Töövõtjast mittetulenevad tööseisakud, millest ei ole Töövõtjat Üldtingimuste punkti 2.4 kohaselt teavitatud, kuuluvad tasustamisele Hinnakirjas toodud tunnihinna alusel.
4.2. Juhul, kui Töövõtja poolt osutatava Töö maht suureneb Töövõtjast mittesõltuvatel asjaoludel või Töö käigus ilmnenud täiendavate asjaolude tõttu, siis lepivad Pooled kokku Tasu suurendamises vastavalt Hinnakirjale. Tulenevalt Töö iseloomust ja tavapärasest praktikast, võivad sellised kokkulepped olla ka suulised. Kui Tasu ei suurendata rohkem kui 10% (kümme protsenti) Töö Hinnapakkumises toodud eelduslikust kogumaksumusest, siis eeldatakse, et Pooled on kokku leppinud Tasu suurendamises.
4.3. Tellija kohustub Töövõtjale hüvitama kõik Töö teostamisega kaasnevad lisakulutused, milles Pooled ei ole Hinnapakkumises kokku leppinud, vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvetele. Töövõtja peab kõik lisakulutused eelnevalt kooskõlastama Tellijaga. Tulenevalt Töö iseloomust ja tavapärasest praktikast, võivad sellised kokkulepped olla ka suulised.
4.4.Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus, tasub Tellija ettemaksu hiljemalt Tööde kokkulepitud alguskuupäevaks. Ülejäänud Tasu maksab Tellija 1 (ühe) kalendripäeva jooksul pärast Poolte poolt Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist või Tööde vastuvõetuks lugemist.
4.5. Kui Tellija on tasunud Töövõtjale ettemaksu, on see käsitletav käsirahana. Juhul, kui Tellija loobub Lepingu alusel tehtavatest Töödest Töövõtjast mittetulenevate asjaolude tõttu, jääb ettemaks (s.o. käsiraha) Töövõtjale.

5. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
5.1. Töö üleandmiseks ja vastuvõtmiseks allkirjastavad Pooled üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi „Akt“). Kui Töö üleandmisel avastatakse Töös puudusi (st. Töö ei vasta Lepingutingimustele), siis märgitakse need Akti. Juhul, kui Tellija ei vaata Töö vastuvõtmisel Tööd üle piisava põhjalikkusega ning ei märgi Akti puudusi, kaotab Tellija õiguse hiljem tugineda Töö võimalikele puudustele, v.a juhul, kui tegemist on varjatud puudustega, mis ilmnevad või avalduvad alles hiljem.
5.2. Töö loetakse Töövõtja poolt üleantuks ja Tellija poolt vastuvõetuks Akti allkirjastamisega. Pooled on kokku leppinud, et olenemata Akti allkirjastamisest loetakse Töö Tellija poolt vastuvõetuks ka juhul, kui Töö tulemusena valminud ese on Tellijale faktiliselt üle antud ja Tellija on asunud seda kasutama. Samuti loetakse Töö Tellija poolt vastuvõetuks, kui Tellija alusetult ei võta valminud Tööd vastu talle selleks Töövõtja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul. Mõistlikuks tähtajaks loetakse vähemalt 3 (kolme) tööpäeva. Selguse huvides, puuduste olemasolu ja Aktis fikseerimine ei vabasta Tellijat Tööde vastuvõtmisest, kuid Pooled võivad kokku leppida, et puuduste maksumus (kõrvaldamise kulu) kuulub tasumisele pärast puuduste kõrvaldamist Töövõtja poolt.
5.3. Töövõtja kannab juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni Töö Tellija poolt vastuvõtmiseni või vastuvõetuks lugemiseni.
5.4. Kui Pooled jäävad Töö Lepingutingimustele vastavuse osas eriarvamusele, tellitakse puuduste ulatuse ning põhjuste hindamiseks sõltumatu ekspertiis. Kui ekspertiis ei avasta Töö Lepingutingimustele mittevastavust, tasub ekspertiisikulud Tellija. Muudel juhtudel kannab ekspertiisikulud Pool, kes ekspertiisi tulemuste kohaselt puuduste eest vastutab. Kui puuduste eest vastutavad mõlemad Pooled, kantakse ekspertiisikulud võrdselt.

6. POOLTE VASTUTUS
6.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Üldtingimustega ja Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud ulatuses ja korras.
6.2. Lepingus sätestatud maksetähtaegade rikkumise korral on Töövõtjal õigus nõuda juriidilisest isikust Tellijalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest ja Tarbijalt 0,06% (null koma null kuus protsenti) tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.
6.3. Töövõtja ei vastuta Lepinguga ettenähtud tähtaegade ületamise eest, kui selline viivitus oli põhjustatud Tellija poolt mõne oma Lepingust tuleneva kohustuse vm töö, mis pidi olema täidetud enne Töövõtja vastavat kohustust või oli selle täitmise eelduseks, täitmata jätmine või sellega viivitamine. Samuti ei vastuta Töövõtja Materjali ja Materjalist tingitud puuduste eest.
6.4. Ühelgi juhul ei vastuta Töövõtja Tellija ees saamata jäänud tulu eest. Töövõtja maksimaalne koguvastutus Lepingust tulenevalt või sellega seoses on igal juhul piiratud Tellija poolt Töövõtjale makstud Tasu suurusega.

7. GARANTII
7.1. Käesolevas peatükis on sätestatud töövõtugarantii üldtingimused (edaspidi „Garantiitingimused“), mis kohalduvad Töövõtja poolt tehtavatele Töödele käesolevas peatükis sätestatud tingimustel ja juhul.
7.2. Garantii andmisega luuakse Tellijale Töö puuduste ilmnemise korral seaduses sätestatust soodsam seisund. Töövõtja ei ole kohustatud igale tema poolt tehtud Tööle garantiid andma. Selguse huvides, juhul, kui Tööle Garantiitingimustes sätestatud garantii ei laiene, on Tellijal õigus kasutada puuduste ilmnemisel seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid (sh nõuda puuduste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist) käesolevates Üldtingimustes toodud piirangutega.
7.3. Garantiitingimused kehtivad üksnes juhul, kui konkreetse Töö tellimiseks sõlmitavas Lepingus on Töövõtja kui garantii andja andnud garantiilubaduse ja/või on tehtud viide Garantiitingimuste kohaldumisele ja/või Töövõtja on Tööga kaasa andnud garantiilehe, millel sisaldub viide Lepingu kuupäevale ja Töö nimetusele.
7.4. Garantiitähtajaks on üldjuhul 3-12 kuud alates Töö Tellija poolt vastuvõtmise või vastuvõetuks lugemise kuupäevast. Töö parandamise korral garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.
7.5. Töövõtja garanteerib, et Töö vastab Lepingutingimustele. Garantii kehtib ainult sellisele Tööle, mida on kasutatud vastavalt selle sihtotstarbele ja vastavuses kasutusjuhistega. Garantii alla kuuluv puudus peab Tööl eksisteerima Töö Tellijale üleandmise hetkel.
7.6. Garantii ei hõlma Tööl tekkinud puudusi, mis on tekkinud pärast Töö üleandmist või on põhjustatud:

  • Töö tulemuse ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
  • Tellija süülisest tegevusest või tegevusetusest,
  • Tööd on muudetud või parandatud ilma Töövõtja kirjaliku nõusolekuta.

7.7. Garantiijuhtumist (st garantii alla kuuluvast Töö puudusest) tuleb Töövõtjale teatada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) nädala jooksul puudusest teada saamisest või teada saama pidamisest.
7.8. Garantii alla kuuluva puuduse kõrvaldamise kohustub Töövõtja korraldama tasuta mõistliku aja jooksul, üldjuhul mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul puudusest teavitamisest.
7.9. Tellijal on õigus kasutada puuduste ilmnemisel ka seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid käesolevates Üldtingimustes toodud piirangutega.
7.10.Kui Pooled jäävad eriarvamusele Töö puudusele garantii laienemise osas, tellitakse sõltumatu ekspertiis Üldtingimuste punktis 5.4 sätestatud tingimustel.
7.11. Kui Tellijaks on Tarbija, kuuluvad Garantiitingimused kohaldamisele niivõrd, kuivõrd need ei kitsenda Tarbija õigusi võrreldes võlaõigusseaduse tarbijagarantii sätetega.

8. VÄÄRAMATU JÕUD
8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ning mille saabumist nad Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (edaspidi „Vääramatu jõud“). Vääramatu jõu asjaoludeks on muuhulgas tulekahju, sõda, streik, tööseisak, mäss, mobilisatsioon, loodusõnnetused, energiavarustuse piirangud, transporditakistused, põhi- või abitoodete tarnete katkemine Töövõtjast mitteolenevatel põhjustel jne.
8.2. Vääramatu jõu asjaolu olemasolu peab olema tõendatav ja Pooled on kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuste rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist.
8.3. Kui Vääramatu jõu asjaolude tõttu on Poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 3 (kolm) kalendrikuud järjest, võivad Pooled Lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Sellisel juhul ei ole Pool, kelle kohustuste täitmine oli takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, kohustatud maksma teisele Poolele kahjuhüvitist kohustuste mittetäitmise eest.

9. TEADETE EDASTAMINE
9.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele Poolele edastatavad teated olema edastatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-posti teel), kui Üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti.
9.2. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele Poolele Lepingus märgitud kontaktandmetel. E- posti aadressi või postiaadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt.
9.3. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade loetakse Poole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval. Kirjalik teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on üleantud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Juhul, kui Pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest teist Poolt kirjalikult informeerinud, loetakse teade Poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud/postitatud Lepingus märgitud aadressile.

10. LÕPPSÄTTED
10.1. Üldtingimustele ja Lepingule, samuti Lepingust tulenevatele õigussuhetele, kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, sõltumata Tellija asukoha riigist.
10.2.Üldtingimuste ja Lepingu(te)ga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, pöörduvad Pooled vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse
10.3.Juhul, kui kohus tuvastab, et Üldtingimuste või Lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eesti Vabariigis kehtivate õigusakti(de)ga, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Üldtingimuste ja Lepingu teised sätted on kehtivad ning tühist sätet muudetakse nii, et see kannaks algse kavatsustega võimalikult sarnast eesmärki viisil, mis on kehtiv ja jõustatav.